Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

EN! Events te Apeldoorn

 1. U kunt zich aanmelden voor een evenement door een inschrijfformulier in te vullen en te retourneren via post of mail aan EN! Events. U kunt dit formulier downloaden van onze site of wij kunnen u een formulier toesturen. Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
 2. EN! Events draagt zorg voor een diversiteit aan producten op het evenement. En! Events behoud zich dan ook het recht voor een verzoek tot deelname zonder opgave van reden te weigeren. Afwijking van de van artikelen zoals vermeld op het inschrijfformulier is niet toegestaan.
 3. Deelname aan een evenement is definitief wanneer het inschrijfformulier getekend is geretourneerd aan EN! Events en vervolgens het verschuldigde factuur bedrag is bijgeschreven op de bankrekening tnv EN! Events
 4. De standhouder dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het evenement plaatsvindt binnen 1 maand, dient het verschuldigde bedrag per ommegaand te worden betaald.
 5. Indien er geen betaling heeft plaats gevonden voor aanvang van het evenement,behoudt EN! Events zich het recht voor de standhouder uit te sluiten van deelname aan het evenement, onverminderd de op hem rustende betalingsverplichting, schadevergoeding,rente en kosten.
 6. EN! Events brengt € 50,00 borg in rekening. Dit wordt na het evenement teruggestort. Als de standhouder vroegtijdig, voor sluitingstijd en zonder toestemming, de gehuurde plaats ontruimt ontvangt hij zijn borg niet terug.
 7. De standhouder heeft de verplichting de door hem gehuurde plaats in gebruik te nemen. De standhouder kan geen rechten ontlenen aan de door hem aangegeven gewenste ruimte en/of oppervlakte.
 8. Het verkopen en het tentoonstellen van rommelmarktspullen, oude of nieuwe wapens(alsmede onderdelen hiervan), of zaken die in strijd zijn met de openbare orde, de veiligheid en de goede zeden zijn ten strengste verboden op een evenement.
 9. Twee uur voor aanvang van een evenement kan de standhouder het terrein op om zijn stand op te bouwen. Indien de mogelijkheid zich aanbiedt om met een vervoersmiddel bij de stand te komen, dient hij direct uit te laden en het vervoersmiddel te verwijderen van het terrein, nog voor dat hij zijn stand inricht.
 10. Uiterlijk één uur voor aanvang dienen alle voertuigen incl. aanhangers van het terrein af te zijn. Een half uur voor aanvang van het evenement dient de stand ingericht te zijn.
 11. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: brandweervoorschriften, warenwet, Belastingdienst, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CKR, HDB etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan de wettelijke eisen is niet mogelijk.
 12. Elke standhouder (indien hij eet- en drinkwaren verkoopt) is verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.
 13. Het gebruik van tv en/of geluidsinstallatie, lawaai veroorzakende apparaten is niet toegestaan tenzij er schriftelijke toestemming is gegeven door EN! Events. Gebruik van (open) vuur en rook, licht brandbare/ontplofbare en/of- giftige stoffen, water c.q. vloeistof (fonteinen) en onwelriekende stoffen is verboden.
 14. Verkoop of terhandstelling van dranken of spijzen zonder schriftelijke toestemming van EN! Events niet toegestaan. Bezoekers iets laten proeven, mits daar geen betaling voor wordt gevraagd en de aangeboden hoeveelheid niet groter is dan een consumptie, is toegestaan.
 15. Indien er stroom aanwezig is, zal dat op het inschrijfformulier vermeldt worden. De standhouder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor haspels en verlengsnoeren.
 16. Een ieder die zich niet gedraagt volgens de wettelijke normen of dit reglement, wordt direct van het evenemententerrein verwijderd zonder restitutie van standhuur.
 17. EN! Events kan in het belang van de organisatie deelnemers weigeren zonder nadere uitleg van redenen.
 18. De standhouder dient zelf zorg te dragen voor het schoon en heel achterlaten van de gehuurde plaats. De standhouder is verplicht zijn eigen afval in te zamelen en voor afvoer te zorgen. Bij gebreken aan de gehuurde stand worden reparatie of schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 19. Standhouders kunnen EN! Events nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende omzet en/of weersomstandigheden.
 20. EN! Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of vermissing aan eigendommen en/of bezittingen van de standhouders voor, tijdens of na afloop van het evenement noch voor ongevallen c.q. letsel aan de standhouder of aan door de standhouder ingeschakeld personeel en/of derden.
 21.  Deelname aan een evenement door een standhouder is geheel voor zijn/haar risico.
 22. De standhouder dient in het bezit te zijn van adequate wettelijk(bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering en dit, desgevraagd door EN! Events, naar genoegen aan EN! Events aan te tonen.
 23. Tijdens een meerdaags evenement is er ’s nachts bewaking aanwezig. De standhouder kan zijn/haar handelswaar laten liggen, dit geschiedt geheel op risico.van de standhouder. De standhouder kan EN! Events niet aansprakelijke stellen voor vermissing of schade aan zijn eigendommen.
 24. De standhouder kan de inschrijving niet eenzijdig wijzigen of opzeggen. Wanneer de standhouder vanwege bijzondere omstandigheden de gehuurde plaats annuleert, moet hij dit schriftelijk doorgeven aan EN! Events.Hierbij hanteert EN! Events het volgende: Annulering meer dan 1 maand voor aanvang van het desbetreffende evenement: 100% teruggave van het betaalde bedrag.Annulering minder dan 1 maand voor aanvang van het desbetreffende evenement: geen teruggave mogelijk van het betaalde bedrag. 

   

  Apeldoorn, februari 2014